Baile

Fáilte chuig tairseach comhairliúcháin ar líne Chomhairle Contae Dheisceart Bhaile Átha Cliath

Is féidir páirt a ghlacadh i gcomhairliúcháin phoiblí tríd an suíomh seo. Bain úsáid as an nasc 'Comhairliúcháin' thuas chun comhairliúcháin atá ag teacht aníos a fheiceáil nó a chuardach.

Is féidir cuntas a chlárú chun aighneacht a chur isteach. Próiseas aon-uaire é an próiseas clárúcháin agus is féidir an cuntas a úsáid do gach comhairliúchán poiblí ar líne de chuid na Comhairle. Beidh tú in ann do chuid aighneachtaí a chur isteach faoi chomhairliúcháin éagsúla agus dul chun cinn ar aighneachtaí neamhchríochnaithe a shábháil le críochnú amach am éigin eile.

Taobh amuigh den mhéid is gá de réir an dlí, tá do chuid sonraí pearsanta, mar shampla sonraí teagmhála, a bhailítear mar chuid den phróiseas comhairliúcháin faoi chosaint sonraí. Coinneofar anaithnid iad agus ní fhoilseofar iad ná ní roinnfear le tríú páirtithe iad.