Quarryvale Park Part 8

Closed6 Apr, 2023, 10:00am - 19 May, 2023, 5:00pm

PLANNING & DEVELOPMENT ACT 2000 (as amended)

PLANNING AND DEVELOPMENT REGULATIONS 2001 (as amended)

Part 8 PUBLIC NOTICE

Pursuant to the requirements of the above, notice is hereby given of the proposal to construct the following development by South Dublin County Council:

PROPOSED UPGRADE OF QUARRYVALE PARK IN THE TOWNLAND OF, CLONDALKIN, CO. DUBLIN.

The upgrade of the Quarryvale Park will consist of:

 • New Park layout including new and upgraded pathways.
 • Shared footpath/cycle routes linking the main entrance at the Fonthill Road to Shancastle Lawns and Greenfort Gardens including street lighting and formal trees.
 • Pedestrian areas with seating.
 • Playground and Teen Space.
 • Repair to broken sections of periphery wall and the installation of a new boundary fence.
 • Existing oak trees retained.
 • Provision for active recreation.
 • 800m Activity Circuit around the periphery of the park.
 • Relocation and upgrade of Grass Sports Pitch.
 • Biodiversity improvements - existing boundary hedge retained, grass meadowland management bands, bulbs in linear strips, informal native tree groups. 
 • All associated landscape design including street furniture, surfacing and signage.
 • All ancillary works.

The proposal has undergone Appropriate Assessment Screening under the Habitats Directive (92/43/EEC) and screening for Environmental Impact Assessment. The Planning Authority has made a preliminary examination of the nature, size and location of the proposed development.  The authority has concluded that there is no real likelihood of significant effects on the environment arising from the proposed development and a determination has been made that an Environmental Impact Assessment (EIA) is not required. Any person may, within 4-weeks from the date of publication of this notice, apply to An Bord Pleanála for a screening determination as to whether the development would be likely to have significant effects on the environment. Persons wishing to inspect drawings and particulars of the proposed development can do so as follows between the period from 6th April 2023 to 19th May 2023.

IN PERSON: Plans and particulars of the proposed development will be available for inspection or purchase at a fee not exceeding the reasonable cost of making a copy, at County Hall, Tallaght, Dublin 24 during office hours from 6th April 2023 to 19th May 2023.

Submissions and observations with respect to the proposed development dealing with the proper planning and sustainable development of the area in which the proposed development will be situated, may be made in writing up to 5.00pm on the 19th May 2023 and may be submitted:

Online: https://consult.sdublincoco.ie/browse

or

Post to:

Executive Parks and Landscape Officer,                                                      

Environment Water and Climate Change Department,

South Dublin County Council,

County Hall, Tallaght, Dublin 24 YNN5.

 

NOTE: Please make your submission by one medium only. All submissions should include your name and a contact address. It should be noted that the Freedom of Information Act, 1997-2006 (as amended) applies to all records held by South Dublin County Council.

Director, Environment Water and Climate Change Department, South Dublin County Council, County Hall, Tallaght, Dublin 24.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000 (arna leasú)

RIALACHÁIN PLEANÁLA AGUS FORBARTHA 2001 (arna leasú)

Cuid 8 FÓGRA POIBLÍ

De bhun riachtanais an mhéid thuas, tugtar fógra leis seo faoin togra chun an fhorbairt seo a leanas a thógáil ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas:

UASGHRÁDÚ BEARTAITHE AR PHÁIRC GHLEANNTAN AN CHOIRÉIL I mBAILE FEARAINN CLUAIN DOLCÁIN, CONTAE BAILE ÁTHA CLIATH.

Séard atá in uasghrádú Páirc an Choiréil ná:

 

 • Leagan amach nua na Páirce lena n-áirítear cosáin nua agus uasghrádaithe.
 • Cosán/bealaí rothaíochta roinnte a chuireann nasc ar fáil idir an bpríomhbhealach isteach ag Bóthar Chnoc an Fhuaráin agus Plásóga an tSeanchaisleáin agus Gairdíní an Dúin Ghlais, lena n-áirítear soilsiú sráide agus crainn fhoirmiúla.
 • Limistéir coisithe le suíocháin.
 • Clós Súgartha agus Spás do Dhéagóirí.
 • Deisiúchán ar chodanna briste den bhalla imeallach agus fál teorann nua a shuiteáil.
 • Na crainn darach reatha a choimeád.
 • Soláthar do chaitheamh gníomhach na h aimsire.
 • Ciorcad Gníomhaíochta 800m timpeall imeall na páirce.
 • Athlonnú agus uasghrádú ar Fhaiche Spóirt.
 • Feabhsuithe na bithéagsúlachta - fál teorann reatha coinnithe, strácaí um bhainistíocht móinéir an fhéir, bleibíní i stiallacha líneacha, grúpaí neamhfhoirmiúla na gcrann dúchasach.
 • Gach dearadh tírdhreacha lena bhaineann lena n-áirítear troscán sráide, obair dromchlaithe agus comharthaíocht.
 • Gach obair choimhdeach.0

 

Rinneadh Measúnú Iomchuí ar an togra faoin Treoir um Ghnáthóga (92/43/CEE) agus faoi scagadh le haghaidh Measúnú ar Thionchair na Timpeallachta. Tá réamhscrúdú déanta ag an Údarás Pleanála ar nádúr, ar mhéid agus ar shuíomh na forbartha beartaíthe. Chinn an t-Údarás nach bhfuil aon fhíordhóchúlacht ann go mbeidh tionchar suntasach ar an gcomhshaol ag eascairt as an bhforbairt beartaíthe agus tá cinneadh déanta nach bhfuil Measúnú Tionchair Timpeallachta (MTT) ag teastáil. Is féidir le héinne, laistigh de 4 sheachtain ó dháta foilsithe an fhógra seo, iarratas a dhéanamh chuig an mBord Pleanála ar chinneadh scagtha maidir le cé acu an dóigh go mbeadh tionchar suntasach ag an bhforbairt ar an gcomhshaol. Is féidir leo siúd ar mian leo líníochtaí agus sonraí na forbartha beartaíthe a iniúchadh mar a leanas idir an 6 Aibreán 2023 agus an 19 Bealtaine 2023.

GO PEARSANTA: Beidh pleananna agus sonraí na forbartha beartaithe ar fáil lena n-iniúchadh nó lena gceannach ar tháille nach mó ná an costas réasúnach a bhaineann le cóip a dhéanamh, ag Halla an Chontae, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24 le linn uaireanta oifige idir an 6 Aibreán 2023 agus an 19 Bealtaine 2023.

Is féidir aighneachtaí agus tuairimí maidir leis an bhforbairt bheartaithe a bhfuil baint acu le pleanáil chuí agus le forbairt inbhuanaithe an limistéir ina mbeidh an fhorbairt bheartaithe suite, a dhéanamh i scríbhinn suas go dtí 5.00in ar an 19 Bealtaine 2023 agus is féidir iad á gcur isteach:

 

Ar líne: https://consult.sdublincoco.ie/browse

Tríd an bpost chuig:

Oifigeach Feidhmiúcháin na bPáirceanna agus an Tírdhreacha,

Roinn an Chomhshaoil, an Uisce agus Athrú na hAeráide,

Comhairle Contae Átha Cliath Theas,

Halla an Chontae, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24 YNN5.

 

TABHAIR FAOI DEARA: Déan d'aighneacht trí mheán amháin. Ba cheart d’ainm agus do sheoladh teagmhála a chur le gach aighneacht. Tabhair faoi deara go mbaineann an tAcht um Shaoráil Faisnéise, 1997-2006 (arna leasú) le gach taifead atá i seilbh Chomhairle Contae Átha Cliath Theas.

An Stiúrthóir, Roinn an Chomhshaoil, an Uisce agus Athrú na hAeráide, Comhairle Contae Átha Cliath Theas, Halla an Chontae, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24 .