Draft Irish Language Scheme 2019-22

Closed20 Jun, 2019, 12:00am - 26 Jul, 2019, 5:00pm

Primary tabs

Tá aighneachtaí á lorg ag Comhairle Contae Átha Cliath Theas le haghaidh an Ullmhúcháin do Dhréachtscéim Teanga 2019 – 2022.

 

Beartaíonn Comhairle Contae Átha Cliath Theas scéim a dhréachtú de réir Alt 11 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Is é príomhchuspóir an Achta a chinntiú go mbeidh fáil níos fearr ar sheirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus go mbeidh na seirbhísí sin ar chaighdeán níos airde. Fáiltítear roimh aighneachtaí ó aon pháirtithe leasmhara agus ba cheart na haighneachtaí sin a sheoladh go leictreonach le ríomhphost chuig gaeilge@athcliaththeas.ie nó iad a sheoladh leis an bpost chuig: An Oifig Cumarsáide, Comhairle Contae Átha Cliath Theas, Halla an Chontae,Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24.

 

Tá Comhairle Contae Átha Cliath Theas faoi réir ag an Acht um Shaoráil Faisnéise. Tá sé i gceist ag an gComhairle faisnéis maidir le haighneachtaí a chur ar fáil ach í a iarraidh. Ní mór aighneachtaí a bheith istigh faoin 5.00pm, 26 Iúil, 2019 ar a dhéanaí.

 

 

South Dublin County Council invites submissions for the Preparation of a Draft Irish Language Scheme 2019 – 2022.

 

South Dublin County Council proposes to draft a scheme in accordance with Section 11 of the Official Languages Act 2003. The primary objective of the Act is to ensure better availability and a higher standard of public services through the Irish Language. We wish to invite representations from any interested parties and submissions should be forwarded electronically by email to gaeilge@athcliaththeas.ie. or posted to: An Oifig Cumarsáide, Comhairle Contae Átha Cliath Theas, Halla an Chontae, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24.

 

South Dublin County Council is subject to the Freedom of Information Act. The Council proposes to make information in relation to submissions available on request. The latest date for receipt of representations is 5.00pm on 26th July, 2019.

Themes

Irish Language
Subscribe